สารพันปัญหา


1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
 

1) ชื่อ - สกุล

2) คำนำหน้าชื่อ 

3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560)


                                                 โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

                    คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
                                       โทร: 02-580-1157, 02-580-1158, 02-580-1145
                                        Fax: 02-580-0104, 02-580-0105

                                                ภายในวันที่ 20 มกราคม 2560 

          พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

       1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

       2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

       3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560  ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560  ภายในเวลาทำการธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัครเท่าไร
คำตอบ :ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ ภาคปฏิบัติ ด้านละ 1,000 บาท
- ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ในการสมัครสอบด้านละ 30 บาท
โดยผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมให้ครบจึงจะถือว่าการสมัครมีผลสมบูรณ์ และเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ

6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร
คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบในวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2560 ทางเว็บไซต์ http://thaimed.thaijobjob.com/
ผู้สมัครรายใดไม่ปรากฎรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบ ให้ดาวน์โหลด แบบคำร้องในระบบออนไลน์ และแนบสำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 580 0104 และ 02 580 0105 หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 580 1157, 02 580 1158 หรือ 02 580 1145 สภาการแพทย์แผนไทย ในวันที่ 4 มกราคม 2560 - 19
มกราคม 2560 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหนและเมื่อไร
คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ http://thaimed.thaijobjob.com/ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วัน
8. คำถาม : เอกสารที่ต้องนำส่งให้หน่วยงาน มีอะไรบ้าง
คำตอบ : ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครสอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ EMS ถึง
ประธานการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก)
สภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โดยจัดส่งภายในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 (ให้ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน)

 
เอกสารมีดังนี้
1. ใบสมัครสอบ ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (หลังจากชำระเงินแล้ว) จากหน้าเว๊ปไซด์ http://thaimed.thaijobjob.com เท่านั้น พร้อมติดภาพถ่ายสีหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวด ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1 ภาพ (ไม่ใช้ภาพถ่ายชนิดโพลาลอยด์)
2.  ใบรับรองแพทย์ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยฯ ที่ออกภายใน 1 เดือน (นับถึงวันสมัครสอบ)
3.  สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ต้องรับรองสำเนาด้วย)
4.  สำเนาใบมอบตัวศิษย์ หรือสมุดทะเบียนผู้มอบตัวศิษย์ที่มีตราประทับจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือกองการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ในกรณีมอบตัวศิษย์ก่อนวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556) หรือสำเนาใบประกาศนียบัตรหรือหนังสือรับรองการสำเร็จการศึกษาจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง (ตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2556) (ต้องรับรองสำเนาด้วย)
5.  สำเนาหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส, หลังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น (ต้องรับรองสำเนาด้วย)
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://thaimed.thaijobjob.com/time.pdf

9. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สภาการแพทย์แผนไทย โทร 02-580-1157, 02-580-1158, 02-580-1145 Fax: 02-580-0104, 02-580-0105
10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น