สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒)(ก) ประจำปี ๒๕๖๐

 
 
สภาการแพทย์แผนไทย
ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ 17/2561 เรื่อง ผลสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2560
 
ประกาศ สภาการแพทย์แผนไทย
 

  ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ 17/2561 เรื่อง ผลสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2560  
 
 
   
  ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ 9/2561 เรื่อง วันเวลา และสถานที่สอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ตามมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2560  
 
 
   
  ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ 6/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2560 (เพิ่มเติม)  
 
 
   
  ประกาศคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย ฉบับที่ 6/2561 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบความรู้ในวิชาชีพการเเพทย์แผนไทยรับรองตามมาตรา 12(2)(ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการเเพทย์แผนไทย พ.ศ.2556 ภาคปฏิบัติ ครั้งที่ 1/2560  
 
 
   
  ประกาศคณะกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ฉบับที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง รับสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยของผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากสถาบันหรือสถานพยาบาลที่สภาการแพทย์แผนไทยรับรอง ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ก) แห่งพระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ ๒๕๕๖ ภาคปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐  
 
 
   


 
Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
Google Chrome และ Firefox เท่านั้น