สารพันปัญหา


1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
 

  1) ชื่อ - สกุล

   2) คำนำหน้าชื่อ 

    3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

     ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร  (ภายในวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561)


                                                      โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

                         คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000


                                            โทร: 02-580-1157, 02-580-1158, 02-580-1145
                                   Fax: 02-580-0104 หรือ E-mail : thaimed0104@gmail.com

                                                       ภายในวันพุธ ที่ 7 พฤศจิกายน 2561


               พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

            1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

            2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

            3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


     2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
     คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
     3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด 
     คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่ที่ 15 ตุลาคม -  7 พฤศจิกายน 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ http://thaimed.thaijobjob.com/
     4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
     คำตอบ : ผู้สมัครสามารถนำแบบฟอร์มการชำระเงินและนำเอกสาร "ใบสมัครและใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม -  8 พฤศจิกายน 2561 ภายในเวลาทำการธนาคาร และให้เก็บหลักฐานการชำระเงินไว้เพื่อใช้เป็นหลักฐาน

     หมายเหตุ: หากไม่สามารถสมัครสอบได้ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดำเนินการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยเลือกปุ่มด้านซ้ายมือ "ยื่นคำร้องในกรณีไม่ปรากฎชื่อในฐานข้อมูล" สามารถอ่านรายละเอียด คลิก  
     หัวข้อที่ 2.3 กรณีที่ไม่สามารถสมัครสอบได้ และส่งเอกสาร ทางโทรสารมายังหมายเลข 02 580 0104 หรือ E - mail : thaimed0104@gmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 580 1157, 02 580 1158 หรือ 02 580 1145
     5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
     คำตอบ : ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ 
     - ค่าธรรมเนียมสอบ ภาคปฏิบัติ ด้านละ 1,000 บาท 
     - ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ในการสมัครสอบด้านละ 30 บาท

     โดยผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมให้ครบจึงจะถือว่าการสมัครมีผลสมบูรณ์ และเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
     6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร 
     คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบใน วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561  ทางเว็บไซต์ http://thaimed.thaijobjob.com/
     ผู้สมัครรายใดไม่ปรากฎรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบ ให้ ดาวน์โหลด แบบคำร้องในระบบออนไลน์ และแนบสำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 580 0104 หรือ E-mail : thaimed0104@gmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 580 1157, 02 580 1158 หรือ 02 580 1145 สภาการแพทย์แผนไทย ภายในวันที่ 15 - 19 พฤศจิกายน 2561 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น

     7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
     คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ http://thaimed.thaijobjob.com/ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วัน
     8. คำถาม : เอกสารที่ต้องนำส่งให้หน่วยงาน มีอะไรบ้าง
     คำตอบ : ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครสอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ EMS ถึง
     ประธานคณะทำงานการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก)
     สภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
     โดยจัดส่งภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 (ให้ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน)

      
     เอกสารมีดังนี้ (1 ชุด/คน)
     1. ใบสมัครสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย จากเว็บ http://thaimed.thaijobjob.com/ เท่านั้น พร้อมติดภาพถ่ายสีหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวด ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1 ภาพ (ไม่ใช้ภาพถ่ายชนิดโพลาลอยด์)
     2. สำเนาหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส, หลังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น (ต้องรับรองสำเนาด้วย)
     อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก  
     9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
     คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สภาการแพทย์แผนไทย โทร 02-580-1157, 02-580-1158, 02-580-1145 Fax: 02-580-0104, 02-580-0105
     10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
     คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
      
     Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

     รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
     Google Chrome และ Firefox เท่านั้น