สารพันปัญหา


1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
 

  1) ชื่อ - สกุล

   2) คำนำหน้าชื่อ 

    3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

     ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2559) 


                                                      โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

                         คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
                                            โทร: 02-580-1157, 02-580-1158, 02-580-1145
                                             Fax: 02-580-0104, 02-580-0105

                                                       ภายในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560

               พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

            1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

            2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

            3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


     2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
     คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
     3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนที่ 3 ในวันใด
     คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยการสมัครสอบแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 30 มกราคม - วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ (หมายเหตุ: หากไม่สามารถสมัครสอบได้ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดำเนินการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยเลือกปุ่มด้านซ้ายมือ "ยื่นคำร้องในกรณีไม่ปรากฎชื่อในฐานข้อมูล" สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://file.job.thai.com/prakad/thaimedB201702/thaimedB201702_1.pdf หัวข้อที่ 2.3 กรณีที่ไม่สามารถสมัครสอบได้)
     4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
     คำตอบ : ชำระเงินการสมัครสอบขั้นตอนที่ 1-2 ได้วันจันทร์ที่ 30 มกราคม - วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ภายในเวลาทำการ  ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
     (หมายเหตุ: หากไม่สามารถสมัครสอบได้ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดำเนินการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยเลือกปุ่มด้านซ้ายมือ "ยื่นคำร้องในกรณีไม่ปรากฎชื่อในฐานข้อมูล" สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://www.thai.com/thaiupload/thaimedB201611/thaimedB201611_1.pdf หัวข้อที่ 2.3 กรณีที่ไม่สามารถสมัครสอบได้) และส่งเอกสาร ทางโทรสารมายังหมายเลข 02 580 0104 หรือ E - mail : thaimed0105@gmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 580 1157, 02 580 1158 หรือ 02 580 1145
     5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
     คำตอบ : ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ ขั้นตอนที่ 1-3 โดยค่าธรรมเนียม แบ่งเป็น
     - ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ 1           500 บาท (สอบวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ)
     - ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ 2 ด้านละ 500 บาท (ภาคทฤษฎีของแต่ละด้านที่สมัครสอบ)
     - ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ 3 ด้านละ 1,000 บาท (ภาคปฏิบัติของแต่ละด้านที่สมัครสอบ)
     - ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ในการสมัครสอบด้านละ 30 บาท
     โดยผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมให้ครบจึงจะถือว่าการสมัครมีผลสมบูรณ์ และเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
     6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร 
     คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบใน ทางเว็บไซต์ http://thaimed.thaijobjob.com/
     ขั้นที่ 1 และ 2   วันศุกร์ที่   13 มกราคม 2560 
     ขั้นที่ 3             วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 
     ***ผู้สมัครรายใดไม่ปรากฎรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบ ให้ ดาวน์โหลด แบบคำร้องในระบบออนไลน์ และแนบสำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 580 0104 หรือ E - mail : thaimed0105@gmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 580 1157, 02 580 1158 หรือ 02 580 1145 สภาการแพทย์แผนไทย
     ขั้นที่ 1 และ 2  ภายในวันที่ 13 - 18 มกราคม 2560
     ขั้นที่ 3            ภายในวันที่ 13 - 17 กุมภาพันธ์ 2560
     7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
     คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ http://thaimed.thaijobjob.com/ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วัน
     8. คำถาม : เอกสารที่ต้องนำส่งให้หน่วยงาน มีอะไรบ้าง
     คำตอบ : ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครสอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ EMS ถึง
     ประธานการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ก)
     สภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
     โดยจัดส่งภายใน
     วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560  (ให้ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน)
      
     เอกสารมีดังนี้
     1. แบบคำขอสอบสมัครสอบ ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (หลังจากชำระเงินแล้ว) จากหน้าเว๊ปไซด์
     http://thaimed.thaijobjob.com เท่านั้น พร้อมติดภาพถ่ายสีหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวด ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1 ภาพ (ไม่ใช้ภาพถ่ายชนิดโพลาลอยด์)
     2.  ใบรับรองแพทย์ ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยฯ ที่ออกภายใน 1 เดือน (นับถึงวันสมัครสอบ)
     3.  สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ต้องรับรองสำเนาด้วย)
     4.  เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ 
     https://file.job.thai.com/prakad/thaimedB201702/thaimedB201702_1.pdf (หน้าที่ 2)
     5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่านกรณีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น (ต้องรับรองสำเนาด้วย)

     9. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
     คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สภาการแพทย์แผนไทย โทร 02-580-1157, 02-580-1158, 02-580-1145 Fax: 02-580-0104, 02-580-0105
     10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
     คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

      
     powered by