สารพันปัญหา


1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
 

  1) ชื่อ - สกุล

   2) คำนำหน้าชื่อ 

    3) เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก 

     ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม 2560)

                                                      โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

                         คณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
                                            โทร: 02-580-1157, 02-580-1158, 02-580-1145
                                             Fax: 02-580-0104, 02-580-0105

                                                       ภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม 2560

               พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

            1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

            2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

            3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

     2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
     คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
     3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนที่ 3 ในวันใด
     คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://thaimed.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ถึง ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ยกเว้น วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันสุดท้ายของการรับสมัคร) จะเปิดรับสมัครถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. (หมายเหตุ: หากไม่สามารถสมัครสอบได้ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดำเนินการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยเลือกปุ่มด้านซ้ายมือ "ยื่นคำร้องในกรณีไม่ปรากฎชื่อในฐานข้อมูล" สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://file.job.thai.com/prakad/thaimedB201711/thaimedB201711_5.pdf  หัวข้อที่ 2.3 กรณีที่ไม่สามารถสมัครสอบได้)
     4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
     คำตอบ : (๑) ผู้สมัครสอบขั้นตอนที่ ๑ และ ๒ นำไปชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ภายในเวลาทำการของธนาคาร
     (๒) ผู้สมัครสอบขั้นตอนที่ ๓ เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบขั้นตอนที่ ๓ ให้ไปชำระเงินได้ตั้งแต่วันที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ถึง วันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ ภายในเวลาทำการของธนาคาร 
              (หมายเหตุ: หากไม่สามารถสมัครสอบได้ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดำเนินการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยเลือกปุ่มด้านซ้ายมือ "ยื่นคำร้องในกรณีไม่ปรากฎชื่อในฐานข้อมูล" สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ https://file.job.thai.com/prakad/thaimedB201711/thaimedB201711_5.pdf  หัวข้อที่ 2.3 กรณีที่ไม่สามารถสมัครสอบได้) และส่งเอกสาร ทางโทรสารมายังหมายเลข 02 580 0104 หรือ E - mail : thaimed0105@gmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 580 1157, 02 580 1158 หรือ 02 580 1145
     5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
     คำตอบ : ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ ขั้นตอนที่ 1-3 โดยค่าธรรมเนียม แบ่งเป็น
     - ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ 1           500 บาท (สอบวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ)
     - ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ 2 ด้านละ 500 บาท (ภาคทฤษฎีของแต่ละด้านที่สมัครสอบ)
     - ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ 3 ด้านละ 1,000 บาท (ภาคปฏิบัติของแต่ละด้านที่สมัครสอบ)
     - ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ในการสมัครสอบด้านละ 30 บาท
     โดยผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมให้ครบจึงจะถือว่าการสมัครมีผลสมบูรณ์ และเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
     6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเมื่อไร 
     คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบใน ทางเว็บไซต์ http://thaimed.thaijobjob.com/ 
             ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒  วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
             ขั้นตอนที่ ๓ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

             ผู้สมัครรายใดไม่ปรากฏรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบ ให้ดาวน์โหลดแบบคำร้องในระบบออนไลน์ และแนบสำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ ส่งโทรสารมายังหมายเลข ๐๒-๕๘๐-๐๑๐๔ หรือโทรสอบถามได้ที่ ๐๒-๕๘๐-๑๑๕๗-๘ หรือ ๐๒-๕๘๐-๑๑๔๕ สภาการแพทย์แผนไทย ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
             ขั้นตอนที่ ๑ และ ๒  ภายในวันที่ ๘ - ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
             ขั้นตอนที่ ๓ ภายในวันที่ ๕ - ๗   กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
     7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัครตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
     คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัครได้ ทางเว็บไซต์ http://thaimed.thaijobjob.com/ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วัน
     8. คำถาม : เอกสารที่ต้องนำส่งให้หน่วยงาน มีอะไรบ้าง
     คำตอบ : ให้ผู้สมัครสอบส่งเอกสารประกอบการสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) วันศุกร์
     ที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
       (ให้ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน ในกรณีส่งโดยไปรษณีย์เอกชน ต้องส่งล่วงหน้า และต้องมีตราประทับของบริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ภายในวันที่กำหนดไว้)
     "ถึงประธานคณะทำงานการจัดสอบความรู้การแพทย์แผนไทย ตามมาตรา ๑๒ (๒) (ข)
     สำนักงานคณะอนุกรรมการการประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย สภาการแพทย์แผนไทย
     อาคาร ๑ ชั้น ๔ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
     ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
     "
     ซึ่งหลักฐานและเอกสารประกอบการสมัครสอบที่ต้องส่งมีดังนี้
     1. แบบคำขอสอบสมัครสอบ ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (หลังจากชำระเงินแล้ว) จากหน้าเว๊ปไซด์
     http://thaimed.thaijobjob.com เท่านั้น พร้อมติดภาพถ่ายสีหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวด ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1 ภาพ (ไม่ใช้ภาพถ่ายชนิดโพลาลอยด์)
     2.  ใบรับรองแพทย์ ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยฯ ที่ออกภายใน 1 เดือน (นับถึงวันสมัครสอบ)
     3.  สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ (ต้องรับรองสำเนาด้วย)
     4.  เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่
     https://file.job.thai.com/prakad/thaimedB201711/thaimedB201711_5.pdf (หน้าที่ 2)
     5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่านกรณีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เป็นต้น (ต้องรับรองสำเนาด้วย)
     9. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
     คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สภาการแพทย์แผนไทย โทร 02-580-1157, 02-580-1158, 02-580-1145 Fax: 02-580-0104, 02-580-0105
     10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
     คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.
      
     Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

     รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
     Google Chrome และ Firefox เท่านั้น