สารพันปัญหา


1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิด จะดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : สำหรับผู้สมัครที่กรอกข้อมูลต่อไปนี้ ผิด  
 

  1) ชื่อ - สกุล

   2) คำนำหน้าชื่อ  

    ให้ยื่น คำร้อง (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี้) ขอแก้ไขรายการด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงปิดรับสมัคร (ภายในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561) 


                                                     โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

                        ประธานคณะทำงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย (ข) สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
                                           โทร: 02-580-1157, 02-580-1158, 02-580-1145
                                                    Fax: 02-580-0104, 02-580-0105

                                                      ภายในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561

              พร้อมแนบหลักฐานดังต่อไปนี้

           1) ใบสมัครที่พิมพ์จากระบบฯ โดยให้ขีดฆ่ารายการที่ผิดและลงชื่อกำกับ พร้อมแก้ไขรายการที่ถูกต้องด้วยปากกาสีแดง

           2) สำเนาหลักฐานการชำระเงินค่าสมัครสอบฯพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 

           3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง


    2. คำถาม : กรณีที่ ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิดพลาด จะดำเนินการอย่างไร 
    คำตอบ : คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขเป็นกรณี เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนโดยขีดฆ่าข้อมูลที่ต้องการแก้ไขในใบสมัคร พร้อมลงนามกำกับตรงที่มีรอยขีดฆ่าและยื่นคำร้องตามข้อที่ 1
    3. คำถาม : เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ขั้นตอนที่ 1-2 และขั้นตอนที่ 3 ในวันใด
    คำตอบ : ผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครสอบ สามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต โดยการสมัครสอบแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ    ขั้นตอนที่ 1-2 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ (หมายเหตุ: หากไม่สามารถสมัครสอบได้ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดำเนินการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยเลือกปุ่มด้านซ้ายมือ "ยื่นคำร้องในกรณีไม่ปรากฎชื่อในฐานข้อมูล" 
    สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ 
    https://file.job.thai.com/prakad/thaimedB201812/thaimedB201812_2.pdf
    หัวข้อที่ 6 กรณีที่ไม่สามารถสมัครสอบได้)

    ขั้นตอนที่ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2562 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ (หมายเหตุ: หากไม่สามารถสมัครสอบได้ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดำเนินการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยเลือกปุ่มด้านซ้ายมือ "ยื่นคำร้องในกรณีไม่ปรากฎชื่อในฐานข้อมูล" 
    สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ 
    https://file.job.thai.com/prakad/thaimedB201812/thaimedB201812_2.pdf
    หัวข้อที่ 6 กรณีที่ไม่สามารถสมัครสอบได้)
    4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึงเมื่อไร
    คำตอบ : ชำระเงินการสมัครสอบได้ ดังนี้
    ขั้นตอนที่ 1-2 ได้
    ในวันจันทร์ที่
     26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ภายในเวลาทำการ  ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว

    ผู้สมัครสอบขั้นตอนที่ 3 เมื่อประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบขั้นตอนที่ 3 ให้ไปชำระเงินได้ตั้งแต่
     
    วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 (ผู้สมัครสามารถชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ได้ตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป) ภายในเวลาทำการ  ผู้สมัครนำเอกสาร "ใบแจ้งการชำระเงินในระบบ Teller Payment" ไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา โดยการรับสมัครจะมีผลสมบูรณ์เมื่อชำระค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบเรียบร้อยแล้ว
    (หมายเหตุ: หากไม่สามารถสมัครสอบได้ ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบดำเนินการยื่นคำร้องผ่านระบบออนไลน์ โดยเลือกปุ่มด้านซ้ายมือ "ยื่นคำร้องในกรณีไม่ปรากฎชื่อในฐานข้อมูล" 
    สามารถอ่านรายละเอียได้ที่ 
    https://file.job.thai.com/prakad/thaimedB201812/thaimedB201812_2.pdf
    หัวข้อที่ 6 กรณีที่ไม่สามารถสมัครสอบได้)
     และส่งเอกสาร ทางโทรสารมายังหมายเลข 02 580 0104 หรือ E - mail : thaimed0105@gmail.com หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 580 1157, 02 580 1158 หรือ 02 580 1145
    5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
    คำตอบ : ผู้สมัครสอบต้องชำระค่าธรรมเนียมสอบ ขั้นตอนที่ 1-3 โดยค่าธรรมเนียม แบ่งเป็น
    - ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ 1           500 บาท (สอบวิชาพื้นฐานวิชาชีพและวิชากฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ)
    - ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ 2 ด้านละ 500 บาท (ภาคทฤษฎีของแต่ละด้านที่สมัครสอบ)
    - ค่าธรรมเนียมสอบความรู้ขั้นตอนที่ 3 ด้านละ 1,000 บาท (ภาคปฏิบัติของแต่ละด้านที่สมัครสอบ)
    - ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเทอร์เน็ต ในการสมัครสอบด้านละ 30 บาท
    โดยผู้สมัครสอบต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมให้ครบจึงจะถือว่าการสมัครมีผลสมบูรณ์ และเมื่อชำระเงินแล้วจะไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ
    6. คำถาม : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบและสนามสอบเมื่อไร 
    คำตอบ : จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ เลขประจำตัวสอบแบะสนามสอบ ทางเว็บไซต์ http://thaimed.thaijobjob.com/ หรือ http://thaimed.or.th
    ขั้นที่ 1 และ 2   วันศุกร์ที่  4 มกราคม 2562  
    ขั้นที่ 3             วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 
    ***ผู้สมัครรายใดไม่ปรากฎรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิสอบ ให้ ดาวน์โหลด แบบคำร้องในระบบออนไลน์ และแนบสำเนาเอกสารหลักฐานการสมัครสอบและสำเนาเอกสารการชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ส่งโทรสารมายังหมายเลข 02 580 0104 หรือโทรสอบถามได้ที่ 02 580 1157, 02 580 1158 ในวันและเวลาราชการเท่านั้น
    ขั้นที่ 1 และ 2  ภายในวันที่ 4 - 8 มกราคม 2562
    ขั้นที่ 3            ภายในวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ์ 2562
    7. คำถาม : พิมพ์ใบสมัคร (แบบคำขอสอบสมัครสอบ) ตัวจริงได้ที่ไหน และเมื่อไร
    คำตอบ : สามารถพิมพ์ใบสมัคร หรือ แบบคำขอสอบสมัครสอบได้ ทางเว็บไซต์ http://thaimed.thaijobjob.com/ หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วัน
    8. คำถาม : เอกสารที่ต้องนำส่งให้หน่วยงาน มีอะไรบ้าง
    คำตอบ : ให้ผู้สมัครส่งเอกสารการสมัครสอบมาทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด่วนพิเศษ EMS ถึง
    ประธานคณะทำงานที่ดำเนินการเกี่ยวกับการสอบความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทย  ตามมาตรา 12(2)(ข)
    สำนักงานสภาการแพทย์แผนไทย อาคาร 1 ชั้น 4 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสข ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
    โดยจัดส่งภายในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 (ให้ถือวันที่ที่ไปรษณีย์ต้นทางประทับตราลงทะเบียน)

     
    เอกสารมีดังนี้
    1. แบบคำขอสอบสมัครสอบ ความรู้ในวิชาชีพการแพทย์แผนไทยจากเว๊บไซต์ (หลังจากชำระเงินแล้ว 1 วันทำการ) จากหน้าเว๊ปไซด์
    http://thaimed.thaijobjob.com เท่านั้น พร้อมติดภาพถ่ายสีหน้าตรง ท่าปกติ ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 ภาพ (ไม่ใช้ภาพถ่ายชนิดโพลาลอยด์)
    2.  ใบรับรองแพทย์ ตามข้อบังคับสภาการแพทย์แผนไทยฯ ที่ออกภายใน 1 เดือน (นับถึงวันสมัครสอบ)
    3.  สำเนาภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ฉบับ (ต้องรับรองสำเนาด้วย)
    4.  เอกสารรับรองคุณวุฒิการศึกษา สามารถอ่านรายละเอียดได้ที่ 
    https://file.job.thai.com/prakad/thaimedB201812/thaimedB201812_2.pdf (กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในประกาศฯ หน้าที่ 6)
    5. สำเนาหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง กรณีที่เปลี่ยนชื่อ-นามสกุล เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล, ทะเบียนสมรส, หนังสือแต่งตั้งยศ เป็นต้น (ต้องรับรองสำเนาด้วย)

    9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งคุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด 
    คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ สภาการแพทย์แผนไทย โทร 02-580-1157, 02-580-1158, 02-580-1145 Fax: 02-580-0104, 02-580-0105
    10. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
    คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

     
    Call Center โทร. 0-2257-7230 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.

    รองรับการใช้งาน Internet Explorer (IE) ,
    Google Chrome และ Firefox เท่านั้น